Informacje dla rodziców
2018-09-18
ubezpieczenie nw uczniów na rok szkolny 2018/2019

zakres ubezpieczenia

Jak zgłosić szkodę ?

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184

Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne 184 III

TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

ANEKS NR 1 DO TABELI OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU


2015-11-04
Jakie są kryteria oceny zachowania ?

Szanowni Państwo !

Wraz ze zmianą Ustawy o Systemie Oświaty uściślone zostały kryteria oceniania zachowania. Mają one obecnie moc ustawy sejmowej i są jednolite dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół pnadgimnazjalnych. Oczywiście szkoły powinny dostosować i uszczegółowić je adekwatnie do wieku dzieci i statutowych zapisów. W załączniku przedstawiamy kryteria dla naszych najmłodszych uczniów.

Jacek Goc - Dyrektor Szkoły

Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2015-11-02
ocena zachowania

Tekst

Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2015-09-17
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Pobierz

2013-10-23
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z załącznikami

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających     w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami".

 

Więcej informacji, przykłady postępowań  i druki wniosków w załączniku.

Jacek Goc - Dyrektor Szkoły
Pobierz

2013-10-01
Zasady dokumentowania nieobecności, usprawiedliwiania i udzielania zwolnień

        Sieradz, 2 października 2013 r.

Szanowni Państwo

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci ustala się następujące zasady odnotowywania, zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu (nie dotyczy semestralnych i rocznych zwolnień z wf – informacja na stronie szkoły www.sp4sieradz.pl ).

1.    Każda nieobecność dziecka podczas zajęć lekcyjnych zostaje odnotowana w dzienniku elektronicznym.

2.    Podstawą odnotowania nieobecności jest sprawdzenie przez nauczyciela listy obecności uczniów i zaznaczenie tego faktu w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel dokonuje również poprawki w przypadku spóźnienia się ucznia na zajęcia lekcyjne.

3.    Usprawiedliwień nieobecności dokonują wychowawcy klas. Usprawiedliwień dokonuje się na podstawie: ...

Więcej informacji znajduje się w załączniku .

Jacek Goc-Dyrektor
Pobierz
Skomentuj ten artykuł