Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik;
– brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych;
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
– brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych i video,
– nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo – dokumenty pdf mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących;

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-18.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Sprawdzono dostępność strony internetowej za pomocą Tingtun Checker, z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 99,53%.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kosecka, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp4.sieradz.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 43 822 56 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu. Budynek A: ul. Ks. A. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz.
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Leśniewskiego, prowadzą do niego schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Wejście jest czynne w godzinach pracy szkoły. Wejścia od innych stron otwierane są tylko okazjonalnie.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu. Budynek B: ul. Broniewskiego 30, 98-200 Sieradz.
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Broniewskiego, prowadzą do niego schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Istnieje również wejście od strony parku, prowadzą do niego schody bez podjazdu dla wózków. Oba wejścia są czynne w godzinach pracy szkoły. Wejścia od innych stron otwierane są tylko okazjonalnie.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Godziny otwarcia sekretariatu uczniowskiego w bud. A i B

bud. A

poniedziałek—czwartek: 7.30 – 15.30
piątek:  7.30 – 12.00

bud. B

poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek:  7.30 – 12.00

 

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST