Obowiązujące procedury

Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji słownej:

 • Wychowawca świetlicy każdorazowo interweniuje upominając ucznia.
 • Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną.

Działania:

 • rozmowa z uczniem stosującym agresję słowną,
 • wpis w dzienniczku ucznia/dzienniku elektronicznym,
 • przekazanie informacji dla rodziców, wychowawcy klasy, a także pedagoga/psychologa szkolnego.
 • w przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca świetlicy informuje dyrektora szkoły o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową.

Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji fizycznej:

 • Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji i izolacji uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
 • Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową o uczniach.
 • W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły.

Procedury postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów i szkoły:

 • Wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę służbową o uczniach.
 • Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia niszczącego mienie kolegów i szkoły.

Działania:

 • rozmowa z rodzicami dziecka o konieczności naprawy zniszczonego mienia na własny koszt lub ewentualny zakup nowego sprzętu, także na koszt własny.

Procedury postępowania w przypadku kradzieży:

 • Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy, wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową.
 • Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który przeprowadza rozmowę z rodzicami o ewentualnych działaniach profilaktycznych.
 • W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, zostaje ukarany zgodnie ze statutem szkoły, a jego rodzice zostają powiadomieni o zajściu.
 • Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu.

Procedury postępowania w przypadku opuszczania świetlicy bez pozwolenia:

 • Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców.
 • W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 • Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową o uczniu.

Procedury postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy:

 • Rozmowa z uczniem i ustalenie przyczyny pozostania w świetlicy.
 • Telefoniczne powiadomienie rodziców lub najbliższych o miejscu przebywania dziecka.
 • W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka powiadomienie dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie dziecka, które nie zostało odebrane po 16.45 i nie ma kontaktu z rodziną.
 • Oczekiwanie na odbiór dziecka przez dorosłego członka rodziny, opiekuna lub osoby upoważnionej w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 • Rozmowa z rodzicem, członkiem rodziny lub opiekunem na temat punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. W sytuacji, kiedy dziecko w dalszym ciągu pozostaje w świetlicy po godzinach pracy, a rozmowy z rodzicami lub opiekunami nie przynoszą oczekiwanych rezultatów sprawa ucznia jest zgłaszana do:
  • dyrektora szkoły;
  • wychowawcy dziecka;
  • pedagoga szkolnego;
  • kuratora społecznego jeżeli nad rodziną sprawuje opiekę kurator.
 • W przypadku spóźnienia się rodzica/prawnego opiekuna, nauczyciel w obecności osoby odbierającej dziecko sporządza notatkę w karcie zgłoszenia. Wymagany jest podpis rodzica/prawnego opiekuna i nauczyciela w obecności którego notatka została sporządzona.

Procedury postępowania w przypadku kiedy ucznia odbiera osoba, która spożywa alkohol lub jest nietrzeźwa:

 • Przeprowadzenie rozmowy na temat odbierania i odpowiedzialności za dziecko, poinformowanie o konsekwencjach w takiej sytuacji.
 • Spisanie notatki służbowej.
 • Powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga oraz wychowawcy klasy.
 • Jeżeli istnieje możliwość, zawiadomienie innych opiekunów, by odebrali dziecko.

Procedury w przypadku zdarzenia (wypadku) w świetlicy, na korytarzu, na boisku, na placu zabaw itp.

 • Przekazanie ucznia pod fachową opiekę pielęgniarki szkolnej oraz poinformowanie dyrektora szkoły o zdarzeniu. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców i wspólnie decyduje o odbiorze dziecka.
 • Jeżeli w szkole nie ma w danym momencie pielęgniarki szkolnej nauczyciel (pod opieką którego jest uczeń) jest zobowiązany jak najszybciej powiadomić rodziców o zdarzeniu/wypadku.
 • Z każdego zdarzenia/wypadku nauczyciel sporządza notatkę służbową.
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST