Regulamin świetlicy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świetlica jest integralną częścią szkoły, w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczoną dla uczniów szkoły.

II. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w czasie przerw, w czasie zajęć świetlicowych, podczas ferii, wakacji oraz dni wolnych.
 • Zapewnienie dzieciom miejsca na wypoczynek, relaks, na zajęcia dobrowolne wybrane według własnej woli i zainteresowań.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 • Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i zdrowego odżywiania.
 • Współdziałanie z rodzicami.
 • Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i bibliotekarką w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych.

III. ORGANIZACJA

 • Do świetlicy przyjmuje się:
  uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci , których oboje rodziców pracuje zawodowo, rodzin niepełnych,
 • w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV,
 • świetlica zapewnia również opiekę uczniom oczekującym na zajęcia lekcyjne przed i po powrocie z basenu, nie uczęszczającym na lekcję religii, zwolnionym z lekcji wychowania fizycznego, w tym basenu oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,
 • opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ opiekunów dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 06-45 – 16 :45
Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu niż świetlica (sala lekcyjna), na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.

Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

IV. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy, zapisuje się na listę obecności.
 • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 • Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/ opiekunowie mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 • W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych przedmiotów elektronicznych przyniesionych z domu.
 • Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 • Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 • Prośba rodziców dotycząca nie odbierania dziecka przez jednego rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe.
 • Rodzic nie może telefonicznie zwolnić dziecka z obecności w świetlicy, ani polecić dziecku samodzielnie wrócić do domu.
 • Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej, może być odbierane przez osobę dorosłą.
 • Dziecko, które ukończyło 7 lat może być odbierane przez osobę niepełnoletnią, która ukończyła 10 rok życia, tylko w przypadku złożenia przez rodziców pisemnego upoważnienia i oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka .
 • W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/opiekunów prawnych.
 • W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę i deklaracją, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 • Rodzice / opiekunowie i osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 • Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 • Rodzice/opiekunowie i osoby upoważnione są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci.
 • W przypadku nie odebrania dziecka ze świetlicy do godziny 16.45 wychowawca telefonicznie informuje rodzica o zaistniałej sytuacji, a następnie zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły oraz odnotowuje w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej.
 • Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 • Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 • W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym, a także z wychowawcami klas.
 • Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli świetlicy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się na terenie świetlicy (Reguły zachowania w świetlicy szkolnej).
 • Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z zajęć, o czym zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie oraz wychowawca.
 • W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
 • Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.)
 • W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.

V. REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Wychowanek ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki i pomocy dydaktycznej
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • korzystania z zabawek, gier, sprzętu audiowizualnego,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć, zabaw, spożywania posiłków,
 • poszanowania jego godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.

Wychowanek jest zobowiązany do:

 • przyjścia do świetlicy szkolnej po skończonych zajęciach lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcom świetlicy, zapisania się na listę obecności tzn. podejść do biurka podać nauczycielowi imię nazwisko oraz klasę,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia,
 • zachowywania się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej,
 • dbania o wygląd świetlicy,
 • poszanowania wszystkich sprzętów, pomocy dydaktycznych, gier i zabawek,
 • ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia,
 • sprzątania po sobie po zakończonych zajęciach lub zabawie, pamiętając, że każda rzecz ma swoje miejsce.
 • dbania o czystość osobistą, wspólne dobro, ład i porządek,
 • uczestniczenia w zajęciach oraz zabawach,
 • słuchania wychowawców i wypełniania ich poleceń,
 • bycia grzecznym, uprzejmym – używania zwrotów grzecznościowych,
 • szanowania innych, nie dokuczania nikomu, nie używania przemocy, brzydkich słów, nie przezywania nikogo, nie obrażania, nie wyśmiewania,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę,
 • pomagania słabszym,
 • opiekowania się młodszymi kolegami i koleżankami,
 • dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
 • mówienia półgłosem,- szeptem, nie krzyczenia, nie biegania,
 • starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
 • nie ruszania cudzych rzeczy,
 • informowania wychowawcy o potrzebie wyjścia ze świetlicy.

W przypadku niestosowania się przez ucznia do reguł zachowania w świetlicy szkolnej stosowane są poniższe procedury:

 • rozmowa nauczyciela świetlicy z uczniem,
 • nauczyciel świetlicy sporządza w dzienniku notatkę o zaistniałym zdarzeniu,
 • wpis do zeszytu korespondencji,
 • rozmowa nauczyciela świetlicy z wychowawcą klasowym ucznia,
 • rozmowa nauczyciela świetlicy z rodzicami ucznia,
 • rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem,
 • rozmowa Dyrektora szkoły z rodzicami ucznia.

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W WYZNACZONYM CZASIE

W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy szkolnej do godziny określonej w tygodniowym planie pracy:

 • nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami bądź opiekunami dziecka,
 • ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka,
 • w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami nauczyciel zapewnia opiekę, aż do momentu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej,
 • nauczyciel świetlicy przeprowadza rozmowę z rodzicami na temat obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej w czasie określonym w karcie zgłoszenia lub w godzinach pracy świetlicy, temat rozmowy nauczyciel świetlicy odnotowuje w dzienniku zajęć świetlicy, który zostaje potwierdzony podpisem nauczyciela i rodzica,
 • w przypadku powtarzających się sytuacji nieodebrania dziecka do godziny 16.45, o tym fakcie nauczyciel świetlicy informuje dyrektora szkoły.
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST