Programy edukacyjno ekologiczne

„Niska emisja- Czwórka życiem tryska”

projekt ekologiczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu w roku szkolnym 2019/2020
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 22.450,00 zł

Cele ogólne:

 • podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją,
 • uświadomienie uczniom ich wpływu na zmiany klimatu oraz wskazanie działań na rzecz ochrony klimatu i zmotywowanie ich do działania,
 • dostrzeganie związku pomiędzy swoimi zachowaniami życia codziennego a zmianami klimatu,
 • rozumienie wpływu działalności człowieka na środowisko,
 • poznanie działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne,
 • edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego,
 • rozwijania wrażliwości na problemy środowiska,
 • pogłębianie wiedzy ekologicznej,
 • zrozumienie, że zapewnienie dobrej jakości życia w domu , w regionie i w skali globalnej z zachowaniem ładu ekologicznego jest korzystne nie tylko dla nas ale i dla przyszłych pokoleń.

  W ramach projektu będą przeprowadzone:

 • wycieczki : do Bełchatowa -,, Giganty Mocy”, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, spalarni odpadów ekologicznych w Krakowie,
 • lekcje ekologiczne i warsztaty laboratoryjne w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu, prowadzone przez trenerów CEE ,,Źródła ” z Łodzi,
 • gra miejska ,, Komisarz Dymski na tropie dymonów”,
 • Konkursy : plastyczny ,, Czysta energia”, programistyczny ,,Podróż w inny wymiar”.

9 października 2019r. uczniowie kl. VII uczestniczyli w zajęciach terenowych Oczyśćmy atmosferę organizowanych przez pracownika CEE ,,Źródła ” z Łodzi. Uczniowie dowiedzieli się jak mogą samodzielnie zbadać jakość powietrza w najbliższym otoczeniu oraz jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na organizmy żywe, a także jak chronić powietrze w codziennym życiu.


14 listopada 2019r. uczniowie kl. VIII uczestniczyli w  warsztatach ekologicznych- Świat za 50 lat organizowanych przez pracownika CEE ,,Źródła ” z Łodzi. Młodzież potrafi  wymienić skutki zmian klimatu, a także wskazać ekosystemy najbardziej narażone na jego skutki. Celem zajęć było uświadomienie, że skutki zmian klimatu dotykają w coraz większym stopniu również mieszkańców Polski.


12 grudnia 2019r.uczniowie klas VII uczestniczyli w warsztatach ekologicznych organizowanych przez trenerów z CEE ,,Źródła ” z Łodzi- Uwaga, alarm antysmogowy . Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z tematem zanieczyszczeń powietrza i jego ochroną. Poprzez wykonanie prostych doświadczeń, dowiedzieli  się, czym jest smog  i jak powstaje.


Klimatyczni- co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu.

30 stycznia 2020r. uczniowie kl. IV uczestniczyli w  warsztatach ekologicznych organizowanych przez pracownika CEE ,,Źródła ” z Łodzi- Klimatyczni- co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu. Ich celem było uświadomienie uczniom ich wpływu na zmiany klimatu oraz wskazanie działań na rzecz ochrony klimatu . Wspólnie zastanawiają  w jaki sposób zmieniając swoje codzienne nawyki możemy chronić klimat.

„Płynie, wije się rzeczka”

projekt ekologiczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu w roku szkolnym 2018/2019
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 23.849,00 zł

Cele ogólne:
• zapoznanie uczniów ze środowiskiem wodnym jakim jest rzeka, bagna i torfowiska
• obserwacja zjawisk zachodzących w cieku wodnym, bioróżnorodność świata roślinnego i zwierzęcego
• poznanie przyczyn degradacji środowiska wodnego przez człowieka
• edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego,
• rozwijania wrażliwości na problemy środowiska,
• aktywizacja uczniów do konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka,
• pogłębianie wiedzy ekologicznej,
• zrozumienie, że zapewnienie dobrej jakości życia w domu , w regionie i w skali globalnej z zachowaniem ładu ekologicznego jest korzystne nie tylko dla nas ale i dla przyszłych pokoleń.


W ramach projektu będą przeprowadzone:
• wycieczki do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i tamy we Włocławku
• lekcje ekologiczne i warsztaty laboratoryjne w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu, prowadzone przez trenerów CEE ,,Źródła ” z Łodzi,
• Wodne warsztaty terenowe w Ośrodku ,,Źródła ”w Łodzi i w Ogrodzie Botanicznym
• Zajęcia terenowe w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Warcie
• Konkursy : fotograficzny – ,,Bioróżnorodność rzeki Warty”, ,,Bioróżnorodność Bagien Biebrzańskich”, ,, Park Gostynińsko-Włocławski i tama ” oraz plastyczny Woda- dar bezcenny


2 października 2018r.uczniowie kl. VII uczestniczyli w warsztatach ekologicznych organizowanych przez pracownika CEE ,,Źródła ” z Łodzi – Czysta woda prawem człowieka. Ich celem było uświadomienie uczniom jaką rolę odgrywa woda w życiu pojedynczych ludzi oraz całych społeczności oraz jakie skutki niesie brak dostępu do niej.

W październiku uczniowie klas VI brali udział w zajęciach terenowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Warcie. Młodzież zapoznała się ze sposobami oczyszczania ścieków , laboratoryjnym badaniem wody uzdatnianej.


7 listopada 2018r.uczniowie klas IV uczestniczyli w warsztatach ekologicznych organizowanych przez trenerów z CEE ,,Źródła ” z Łodzi-Niebieska planeta. Uczniowie zastanawiają się, do czego zużywamy wodę w codziennym , w jaki sposób ją zanieczyszczają, ile wody zużywamy na co dzień i jak moglibyśmy ją oszczędzać.


3 grudnia 2018r.uczniowie kl. II uczestniczyli w warsztatach ekologicznych organizowanych przez pracownika CEE ,,Źródła ” z Łodzi Daleko od wody . Uczniowie podczas zajęć zastanawiają się do czego potrzebna jest nam woda w codziennym życiu, ile wody zużywamy, skąd bierze się woda w naszym kranie.

 

Światowy Dzień Wody

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu podkreślenia znaczenia wody w przyrodzie i gospodarce człowieka . Nasi uczniowie przygotowali wystawę prac, odbył się również konkurs plastyczny : Woda–dar bezcenny. Jego celem było skłonienie i aktywizowanie młodzieży do refleksji na temat przyszłości naszej planety.

Wycieczki do Załęcza Wielkiego

7 maja i 20 maja 2019r. uczniowie klas VIII brali udział   w wycieczce do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego . Podczas wyjazdu uczniowie poznali  najcenniejsze osobliwości przyrody w trakcie ścieżki ekologicznej ,,Ośrodek” i ,,Źródełko”, brali udział w lekcji ekologicznej-badanie wody. Wyjazd dał okazję młodzieży poznać przyrodę podczas obserwacji terenowych, zapoznali się  z różnorodnością świata roślin i zwierząt, ich budową warunkami i trybem życia, propaguje zdrowy aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Łodzi

13 maja i 14 maja 2019r. uczniowie klas V brali udział w wycieczce  do Łodzi. Podczas zajęć terenowych w Parku Piłsudskiego oceniali stan atrakcyjności brzegu cieku wodnego i stopień jego zagospodarowania, próbowali zidentyfikować występujące zwierzęta. W Ogrodzie Botanicznym młodzież w trakcie spaceru  łączyła obserwację przyrody ze zwiedzaniem najbardziej atrakcyjnych dla dzieci zakątków .

Podsumowanie konkursów ekologicznych

25 maja 2019r.. na festynie szkolnym odbyło się podsumowanie projektu  i wręczenie nagród w konkursach przeprowadzonych w ramach projektu.

Woda dar bezcenny-  Konkurs plastyczny

klasy  I-III
1 miejsce –  Nadia Brzęczek kl. 3a
2 miejsce –  Maciek Wilczyński kl. 2a
3 miejsce  –   Wojtek Świątek kl. 2d
wyróżnienie Dorota Wyka kl. 1c

klasy  IV-VI
1 miejsce  –  Julia Donder kl. 4b
2 miejsce –  Jakub Matusiak kl. 4f
3 miejsce –   Blanka Wencwel kl. 6c
wyróżnienie  –  Aniela Przybyłek kl. 6b

klasy  7-8 i gim.
1 miejsce  –  Natalia Tomczak kl. 7a
2 miejsce   – Weronika Szwed kl. 7a
3 miejsc e  – Zuzia Zielińska kl. 8d
wyróżnienie –  Marta Skotnicka kl. 3dg

Konkursy fotograficzne

Bioróżnorodność rzeki Warty-konkurs fotograficzny

1 miejsce  – Adam Sokołowski kl.8d
2 miejsce –   Krystian Prekwa kl. 8a
3 miejsce –   Katarzyna Małolepsza kl.8 c
wyróżnienie  –  Wiktor Wierzbicki kl.8d

Park Gostynińsko-Włocławski i tama –konkurs fotograficzny

1 miejsce  –  Kacper Paś kl. 7b
2 miejsce   – Maja Marek  kl. 7a
3 miejsc e  – Andrzej Kubaczyński  kl. 7c
wyróżnienie –  Oliwia Gidelska kl. 7b

Wycieczka do Włocławka i Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu

21 maja uczniowie klas VII wzięli udział w wycieczce do Włocławka. Pierwszym miejscem, które odwiedzili była pracownia dydaktyczna oraz ogród edukacyjny ,,Rycykowy zakątek” znajdujące się przy siedzibie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu. Następnie udali się nad jezioro Rakutowskie, gdzie obserwowali miejscowe ptactwo  i inne  walory przyrodnicze krajobrazu młodoglacjalnego. Po południu zwiedzili tamę i rozległe tarasy Wisły , a także Uzdrowisko Wieniec Zdrój i Pijalnie Wód Mineralnych.

Wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego

W dniach 10 – 12 czerwca 2019r. klasy 8a, 8b i 7a brały udział w wycieczce na Podlasie  W trakcie wyjazdu uczestniczyły zajęciach terenowych w Biebrzańskim Parku Narodowym wraz z dwugodzinnym spływem tratwami po Biebrzy.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST